Innovative
hospitality

Innovative
hospitality

Bringing together local uniqueness, affordability, and innovative solutions to hospitality for travellers and property owners

Bringing together local uniqueness, affordability, and innovative solutions to hospitality for travellers and property owners

Innovative
hospitality

Innovative
hospitality

Innovative
hospitality

Bringing together local uniqueness, affordability, and innovative solutions to hospitality for travellers and property owners

Bringing together local uniqueness, affordability, and innovative solutions to hospitality for travellers and property owners

Bringing together local uniqueness, affordability, and innovative solutions to hospitality for travellers and property owners

HOSTS, Your property can earn more. Increase your income up to 25%

HOSTS, Your property can earn more. Increase your income up to 25%

Keygo is a PropTech company and hospitality startup offering assistance in listing management, cleaning, furnishing, and renting out your apartment for short-term stays. You will enjoy the income with a minimum involvement.

Keygo is a PropTech company and hospitality startup offering assistance in listing management, cleaning, furnishing, and renting out your apartment for short-term stays. You will enjoy the income with a minimum involvement.

Keygo is a PropTech company and hospitality startup offering assistance in listing management, cleaning, furnishing, and renting out your apartment for short-term stays. You will enjoy the income with a minimum involvement.

Keygo is a PropTech company and hospitality startup offering assistance in listing management, cleaning, furnishing, and renting out your apartment for short-term stays. You will enjoy the income with a minimum involvement.

HOSTS, Your property can earn more. Increase your income up to 25%

HOSTS, Your property can earn more. Increase your income up to 25%

Keygo is a PropTech company and hospitality startup offering assistance in listing management, cleaning, furnishing, and renting out your apartment for short-term stays. You will enjoy the income with a minimum involvement.

Keygo is a PropTech company and hospitality startup offering assistance in listing management, cleaning, furnishing, and renting out your apartment for short-term stays. You will enjoy the income with a minimum involvement.

HOSTS,
Your
property
can earn
more.
Increase
your
income up
to 25%

HOSTS,
Your
property
can earn
more.
Increase
your
income up
to 25%

Trusted by

Trusted by

Trusted by

Trusted by

Affordable, unique, and unforgettable stays worldwide.

Affordable, unique, and unforgettable stays worldwide.

Affordable, unique, and unforgettable stays worldwide.

Affordable, unique, and unforgettable stays worldwide.

We provide apartments with a local touch, high-quality service, and all the amenities you need for a convenient travel experience that feels like home.

We provide apartments with a local touch, high-quality service, and all the amenities you need for a convenient travel experience that feels like home.

We provide apartments with a local touch, high-quality service, and all the amenities you need for a convenient travel experience that feels like home.

We provide apartments with a local touch, high-quality service, and all the amenities you need for a convenient travel experience that feels like home.

No matter where you go.

No matter where you go.

No matter where you go.

No matter where you go.

Guests, Live like
a local away from
home with Keygo

Guests, Live like
a local away from
home with Keygo

Guests, Live like
a local away from
home with Keygo

Guests, Live like
a local away from
home with Keygo

Launched in Bangkok
and YErevan 2023

Launched in Bangkok
and YErevan 2023

Launched in Bangkok
and YErevan 2023

Launched in Bangkok
and YErevan 2023

Our team has a long history of cooperation and streamlined operational processes. With extensive experience in managing businesses globally we earned a reputation of trustworthiness. 
Count on Keygo and rest assured that we will provide you with the top-notch services.

Our team has a long history of cooperation and streamlined operational processes. With extensive experience in managing businesses globally we earned a reputation of trustworthiness. 
Count on Keygo and rest assured that we will provide you with the top-notch services.

Our team has a long history of cooperation and streamlined operational processes. With extensive experience in managing businesses globally we earned a reputation of trustworthiness. 
Count on Keygo and rest assured that we will provide you with the top-notch services.

Our team has a long history of cooperation and streamlined operational processes. With extensive experience in managing businesses globally we earned a reputation of trustworthiness. 
Count on Keygo and rest assured that we will provide you with the top-notch services.

KEYGO Innovative Hospitality 8 The Green, STE A, Dover, DE, 19901

ՔԻԳՈ ԷՅ ԷՄ ՍՊԸ (հասցե՝ Հասցե՝ 0088, Շիրազի փ., 48 շ., բն. 31, ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, Գրանցման համար՝ 271.110.1322542, ՀՎՀՀ՝ 01338888, բանկ՝ Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ, հաշվեհամար՝ 19300139800001, SWIFT COVBAM22)՝ ի դեմս տնօրեն Գևորգ Բեգլարյանի

KEYGO Innovative Hospitality 8 The Green, STE A, Dover, DE, 19901

ՔԻԳՈ ԷՅ ԷՄ ՍՊԸ (հասցե՝ Հասցե՝ 0088, Շիրազի փ., 48 շ., բն. 31, ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, Գրանցման համար՝ 271.110.1322542, ՀՎՀՀ՝ 01338888, բանկ՝ Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ, հաշվեհամար՝ 19300139800001, SWIFT COVBAM22)՝ ի դեմս տնօրեն Գևորգ Բեգլարյանի